ยินดีต้อนรับค่ะ

099-529-7525Line LD:wayudriving    เปิดบริการทุกวัน: 8.00-  20.00 น.

ระเบียบและหลักฐาน ในการสอบใบขับขี่

เอกสารในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 30 วัน
3. ใบรับรองการอบรม (กรณีอบรมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ) **ทางโรงเรียนจะพาไปสอบใบขับขี่ทุกวันจันทร์ ใช้เวลาเพียงวันเดียวในการสอบ**

หลักเกณฑ์การขอ สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1. ผ่านการอบรบภาคภาคทฤษฎี 5 ชม. ผู้เข้าทดสอบต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชม. โดยสามารถเลือกช่องทางการเข้ารับอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ จองคิวอบรมภาคทฤษฎีที่ขนส่งประจำจังหวัด (จะไม่มีค่าค่าอบรม) หรือ อบรมภาคทฤษฎีกับสถานศึกษาต่างๆ(มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ไม่เกิน 500 บาท) โดยสถานศึกษาที่เลือกไปอบรมจะออกใบรับรองการผ่านการอบรมภาคทฤษฎีให้กับผู้เข้าทดสอบ และสามารถนำใบผ่านการอบรมฯ มายื่นขอนัดวันสอบใบอนุญาตขับขี่กับกรมขนส่งในขั้นตอนต่อไปได้เลย


2. ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ทดสอบสมรรถนะความพร้อมของร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)


3. ผ่านการสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) เกณฑ์ในการวัดผลอยู่ที่ 90% ทดสอบข้อเขียนผ่าน E-exam จำนวน 50 ข้อ เกณฑ์ในการผ่านคือ 90% ต้องผ่าน 45 ข้อขึ้นไป และสามารถทราบผลคะแนนสอบได้ทันทีเมื่อกดส่งข้อสอบ


>>>เกร็ดความรู้ขั้นตอนการขอสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สำหรับบุคคลที่ดำเนินการไปเอง โดยไม่ได้ไปสอบกับทางโรงเรียน <<<

การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ

4. ผ่านการทดสอบการขับรถ 3 ท่า ที่กรมการขนส่งกำหนด ต้องทดสอบการขับทั้งหมด 3 ท่าบังคับ คือ ท่าสอบที่ 1 ขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้าระยะห่างไม่เกิน 25 ซม.

ท่าสอบที่ 2 ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกช่องว่างด้านซ้าย

ท่าสอบที่ 3 ขับรถเดินหน้า และถอยหลังตรงในทางตรง

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เมื่อผ่านทดสอบ ทุกขั้นตอน ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชั่วคราวมีอายุ 2 ปี โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมภายหลังผ่านการทดสอบดังนี้ บัตรสมาร์ทการ์ด 205 บาท (ไม่ต้องใช้รูป สามารถถ่ายรูปที่ขนส่งได้เลย) ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด สามารถใช้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ 11 ประเทศ คือ จีน บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์ตะวันออก พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ได้เลย โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตขับขี่สากล

**หมายเหตุ ทางโรงเรียนพาไปสอบใบขับขี่ทุกวันจันทร์ โดยไม่ต้องจองคิว
ทางโรงเรียนจะพาไปสอบใบขับขี่ โดยไม่นับรวมเป็นชั่วโมงเรียน
และมีรถยนต์ไว้บริการผู้เรียนใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม